Your cart is empty!
Apskatīt Grozu Noformēt visu
Groza Starpsumma: 0.00

Interneta veikals

Vispārējie noteikumi

 

Noteikumos lietotie termini

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību BFD SERVCIES vienotais reģistrācijas numurs 43603076648, juridiskā adrese Jelgava, Paula Lejiņa iela 7 – 38, LV-3004, faktiskā  adrese Jelgava, Paula Lejiņa iela 7 – 38, LV-3004, tālrunis +37120152601, e-pasts: info@flowerdelivery.lv.

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs— persona, kura veic preču iegādi pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru pārdevējs piedāvā vai pārdod patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti – Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija – ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — ražotāja vai pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas – Interneta vietnē norādītās preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par preces piegādi;

Interneta vietne – Pārdevēja interneta vietne  www.flowerdelivery.lv;

Puses – Pārdevējs un Pircējs.

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 • Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
 • Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
 • Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, Lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
 • Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
 • Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces.
 1. Atteikuma tiesību izmantošana

 

 • Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no preces piegādes dienas – ja pasūtīta prece, no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces, no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.

2.4. Atdodamā prece Patērētājam jānogādā Jelgava, Paula Lejiņa iela 7 – 38, LV-3004 (adrese) un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.5. Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs drīkst atgriezt preci pārdevējam bez iepakojuma, ja patērētājam nav bijis iespējams aplūkot preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.6. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis patērētājs.

 

 1. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

3.2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta, ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem.

3.3. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci vai lietu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Samaksātā nauda tiks atgriezta tādā pašā veidā kā tika veikts maksājums.

3.4. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to, ievērojot atteikuma tiesību būtību – dot iespēju patērētājam izvērtēt no līguma izrietošās saistības, tai skaitā salīdzināt piedāvājuma kvalitāti un cenu ar citiem piedāvājumiem, atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājam ir jālieto prece kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

 

 1. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces trūkumi. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

4.2. Ja ražotājs vai pārdevējs precei ir devis garantiju, pēc 4.1.punktā minētā termiņa beigām patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces trūkumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu un Pircējs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

 

 1. Piegādes kārtība

Piegāde Rīgā  no 4€ (atkarīgs no piegādes rajona)
Piegāde ārpus Rīgas 10-15€ par katriem 50km no Rīgas centra.

– Piegāde notiek noteiktajā laikā (+-15min)
– Piegādes laiks P.-Sestdienās 08:30 – 20:00 Svētdienās 09:00-16:30 (laicīgi brīdinot operātoru, ir pieejami arī citi piegādes laiki)
– Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtijums tiek atgriezts uz bāzi, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā ( papildus piemaksa par piegādi)
– Paziņosim par pasūtijuma piegādi adresātam
– Pirmssvētku laikā, vēlams pasūtit 2 dienas iepriekš, lai paspēt rezervēt ziedus attiecīgi Jūsu velmēm
– Ātras piegādes gadijumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski
– Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim nākamā dienā, no paša rīta.

 1. Apmaksa

Preces apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:

veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar Visa vai MasterCard maksājumu karti vai PayPal.

Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

Interneta vietnes noteikumi

 

       Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “BFD SERVICES” vienotais reģistrācijas numurs 43603076648, juridiskā adrese Jelgava, Paula Lejiņa iela 7 – 38, LV-3004, faktiskā  adrese, tālrunis: +371 201 52 601, e-pasts: info@flowerdelivery.lv.

Lietotājs — šīs Interneta vietnes apmeklētājs;

Interneta vietne – Pārdevējam piederošā interneta vietne –  www.flowerdelivery.lv;

Noteikumi – šīs Interneta vietnes lietošanas noteikumi, kuri ir saistoši visiem Interneta vietnes lietotājiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir pilnīgi iepazinies ar Lietošanas noteikumiem.

 

Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotajiem. Lietotāji saprot un piekrīt šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 

 1. Pārdevēja tiesības un pienākumi

 

1.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnēs saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Lietotājs.

1.2. Lietotājs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Lietotājam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.
1.3. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Lietotāja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.
1.4. Pārdevējs var jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pilnībā izbeigt Interneta vietnes darbību.

 1. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums ievērot šīs Interneta vietnes noteikumus, nepārkāpt Pārdevēja vai/un trešo personu tiesības, sniegt patieso informāciju par sevi, izmantot drošus elektroniskos sakarus un datu pārraides līdzekļus, kā arī neizplatīt vīrusus, kas varētu traucēt Interneta vietnei.

2.2. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Lietotājam kļuvis zināms, ka Lietotāja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas.

 

 1. Autortiesības

3.1. Interneta vietne izvietotā satura (tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u.c.) autortiesības pieder Pārdevējam vai trešajām pusēm, kuras devušas atļauju publicēt saturu Interneta vietnē.

3.2. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. jebkuru Interneta vietnes saturu bez Pārdevēja atļaujas.

 

 1. Tiesiskās attiecibas

 

4.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.